artikel met betrekking tot handdesinfecterend middel

WET van 20 augustus 2004, houdende vaststelling van regels ...- artikel met betrekking tot handdesinfecterend middel ,2. Het Bureau, dan wel de krachtens lid 1 van dit artikel aangestelde persoon, kan een fabrikant in Suriname verplichten, elk goed dat door deze vervaardigd wordt voor testen en onderzoek aan te bieden, indien: a. de fabrikant een vergunning heeft voor het gebruik van een standaardmerk met betrekking tot dergelijke goederen of; b.Artikel 1 Definities - tubantia.nl5.7 Klachten met betrekking tot de toegang tot de Digitale Uitgave geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het ...

Conform artikel 2 tot en met 6 van het decreet van 31 mei 2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kunnen de provincies hun opdrachten uitvoeren ten aanzien van de Huizen van het Kind of ten aanzien ...

wetten.nl - Regeling - Wet allocatie arbeidskrachten door ...

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van arbeidskrachten die arbeidsbeperkte zijn als bedoeld in artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen, of met arbeidsbeperkten worden gelijkgesteld als bedoeld in artikel 38f, vijfde lid, van die wet, of die werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld ...

EUR-Lex - 32008R0482 - EN - EUR-Lex

Eisen met betrekking tot het softwarezekerheidsniveau als bedoeld in artikel 4, punt 2 1. Het softwarezekerheidsniveau is de relatie tussen de striktheid van de softwarezekerheid en de kritische factor van EATMN-software op basis van de in punt 3.2.4, deel 4, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2096/2005 vastgestelde ernstcategorieën in ...

LOI - WET

27 SEPTEMBER 1991. - Ministerieel besluit tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers. Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie : 18-10-1991 nummer : 1991014352bladzijde : 23304 Dossiernummer : 1991-09-27/30 Inwerkingtreding : 01-11-1991

ProSolin handdesinfecterend middel op alcoholbasis |5000 ...

- ProSolin handdesinfecterend middel op alcoholbasis | 5000 ml | 70% alcohol - Pro Solin Desinfecterende gel op alcoholbasis (70% in volume) voor onmiddellijke | merkandi.nl

Artikel 4 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU ...

2) "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter ...

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het ...

Conform artikel 2 tot en met 6 van het decreet van 31 mei 2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kunnen de provincies hun opdrachten uitvoeren ten aanzien van de Huizen van het Kind of ten aanzien ...

Artikel 26 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU ...

Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen om de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie te verstrekken, door middel van een ...

18/NL WP250rev.01 Richtsnoeren voor de melding van ...

artikel 4, lid 12, is de AVG echter alleen van toepassing wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens. Het gevolg van een dergelijke inbreuk is dat de verwerkingsverantwoordelijke niet zal kunnen waarborgen dat de beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als 11 Artikel 32; zie ook overweging 83

Staatsblad 2020, 304 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

De periode, bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19, wordt verlengd tot en met 30 september 2020. Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

wet: Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van ...

9° artikel 2, 1° tot en met 9° bis en 11° tot en met 27°, 3 eerste zin, 4 tot en met 11bis, 12, § 1, § 2 en § 4, 13 tot en met 15ter, 17 tot en met 36, 38 tot en met 58 en 61 tot en met 68 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;

Voorschriften tuv artikel 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van ...

dient conform artikel 8, lid 2 van de Ltt te zijn voldaan aan onder meer de door de Bank te stellen voorschriften met betrekking tot deskundigheid en integriteit. Conform artikel 11, lid 1 van de Ltt, moet een trustkantoor waaraan een vergunning is verleend zich blijven houden aan de door de Bank te stellen voorschriften met betrekking tot

CURIA - Documents

47 In de tweede plaats dient er met betrekking tot artikel 3, lid 3, van verordening 2015/2120 om te beginnen op te worden gewezen dat, zoals uit punt 24 van het onderhavige arrest blijkt, de eerste alinea van deze bepaling, gelezen in het licht van overweging 8, de aanbieders van internettoegangsdiensten een algemene verplichting oplegt om het ...

VERDRAG DER VERENIGDE NATIES INZAKE INTERNATIONALE ...

Artikel 93 - 1) Indien een Verdragsluitende Staat die twee of meer gebiedsdelen heeft, waarin, in overeenstemming met zijn grondwet, verschillende rechtsstelsels gelden met betrekking tot de in dit Verdrag behandelde aangelegenheden, kan hij op het tijdstip van ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding verklaren dat ...

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het ...

Conform artikel 2 tot en met 6 van het decreet van 31 mei 2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kunnen de provincies hun opdrachten uitvoeren ten aanzien van de Huizen van het Kind of ten aanzien ...

Afdeling 5.9.5. Bijkomende voorwaarden met betrekking tot ...

a) Per opslag dierlijke mest: Met betrekking tot de opslag van dierlijke mest (sub 3) van artikel 5.9.5.1.) behorende tot de inrichting wordt overeenkomstig artikel 5.9.5.1. een aantal waarderingspunten toegekend.: b) Voor alle opslagplaatsen van dierlijke mest behorende tot de inrichting: In geval de inrichting meerdere opslagplaatsen van dierlijke mest omvat, dienen aan alle opslagplaatsen ...

Beslissing over het geactualiseerde tariefvoorstel van ...

Fluxys LNG van 29 mei 2019 past met betrekking tot de tarieven voor het gebruik van de methaanterminal in Zeebrugge. In dat verband verwijzen we naar artikel 15/5bis, § 8, 7°, eerste lid van de gaswet, die het volgende bepaalt: "In het geval van overgang naar nieuwe diensten en/of aanpassing van bestaande diensten

wet: Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van ...

9° artikel 2, 1° tot en met 9° bis en 11° tot en met 27°, 3 eerste zin, 4 tot en met 11bis, 12, § 1, § 2 en § 4, 13 tot en met 15ter, 17 tot en met 36, 38 tot en met 58 en 61 tot en met 68 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;

18/NL WP250rev.01 Richtsnoeren voor de melding van ...

artikel 4, lid 12, is de AVG echter alleen van toepassing wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens. Het gevolg van een dergelijke inbreuk is dat de verwerkingsverantwoordelijke niet zal kunnen waarborgen dat de beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als 11 Artikel 32; zie ook overweging 83

Besluit van april 1993, houdende regels met betrekking tot ...

Besluit van 20 april 1993, houdende regels met betrekking tot infiltratie van uit oppervlaktewater verkregen water in de bodem (Infiltratiebesluit bodembescherming) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Gemeenteblad 2019, 315694 | Overheid.nl > Officiële ...

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. Artikel 6. Belastingjaar. Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. Artikel 7. Wijze ...

EUR-Lex - 32008R0482 - EN - EUR-Lex

Eisen met betrekking tot het softwarezekerheidsniveau als bedoeld in artikel 4, punt 2 1. Het softwarezekerheidsniveau is de relatie tussen de striktheid van de softwarezekerheid en de kritische factor van EATMN-software op basis van de in punt 3.2.4, deel 4, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2096/2005 vastgestelde ernstcategorieën in ...

Wetboek-online.nl | Arbeidstijdenwet | Artikel 4

Indien de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, betrekking heeft op de in artikel 5:12, tweede lid, onderscheiden categorieën van arbeid, wordt de voordracht van die algemene maatregel van bestuur Ons gedaan door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister tezamen.

Richtsnoeren - ESMA

beheerder a) met betrekking tot een icbe, de beheerder van een icbe of, in het geval van een icbe met eigen beheer, de beheerder van een icbe-beleggingsmaatschappij; 9 PB L 183 van 24.6.2014, blz. 18.

Copyright ©AoGrand All rights reserved