veiligheidsinformatieblad voor handdesinfecterend alcohol

Alcohol gel fles pomp handdesinfecterend mockup | Premium ...- veiligheidsinformatieblad voor handdesinfecterend alcohol ,Download dit Premium PSD-bestand over Alcohol gel fles pomp handdesinfecterend mockup en ontdek meer dan 9 Miljoen Professionele Grafische Middelen op FreepikHanddesinfecterend middel voor alcohol MidoSan Q GEL 50ml ...MidoSan Q GEL is een gebruiksklaar, snelwerkend hygiënisch en chirurgisch handdesinfecterend middel op basis van alcohol en quaternaire ammoniumverbindingen om 99,9% van de bacteriën te doden. Microbiologisch getest - doodt bacteriën en schimmels gedurende 15 seconden. Voor niet-professioneel en professioneel gebruik.Veiligheidsinformatieblad ALCOHOL PODIOR 70% RUBRIEK 1 ...

ALCOHOL PODIOR 70% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 Nederland - Versie 1.5 7/7 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 16.5 Opleidingsadviezen Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 99.8% Isopropyl Alcohol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 99.8% Isopropyl Alcohol Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. ... Zorg voor adequate algemene en plaatselijke afzuiging. Stel zeker dat het ventilatiesysteem regelmatig wordt onderhouden en geïnspecteerd. Goede algemene ventilatie zou voldoende

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatieblad voor Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer Tork Alcohol Foam voor Handdesinfectie. Pagina 3 van 10 Belgium (Dutch) RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijd open vuur, hete voorwerpen, vonken en andere ontstekingsbronnen.

RS CLP/GHS revision date 01/02/19 NLCP0039 v1.6 RS 227 ...

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier RS Components SAS Rue Norman King CS40453 60031 Beauvais Cedex France +31 (0) 23 51 66 555 [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen +31 10 713 8195 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof ...

Veiligheidsinformatieblad ALCOHOL DENTIOR 80% (IPA ...

ALCOHOL DENTIOR 80% (IPA denaturatie) Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 Nederland - Versie 1.3 2/7 2.3 Andere gevaren Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT en zPzB. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Stoffen Niet van toepassing

Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is. · Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. · 5.3 Advies voor ...

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatieblad voor Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer Tork Alcohol Foam voor Handdesinfectie. Pagina 3 van 10 Belgium (Dutch) RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijd open vuur, hete voorwerpen, vonken en andere ontstekingsbronnen.

SDS ALCOHOL 70% - MSK

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ALCOHOL 70% 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/7 1.1 productnaam: ALCOHOL 70% spiritus ketonatus 70% 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling Reymerink B.V. tel. 035-6560889 Stichtse Kade 47a fax: 035-6562645

Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is. · Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. · 5.3 Advies voor ...

Kun je handdesinfecterend middel drinken of er dronken van ...

Handdesinfecterend middel dat isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol) bevat, wordt gebruikt in handdesinfecterend middel. Hoewel het niet zo veel door de huid wordt opgenomen als methanol, is deze alcohol giftig en zal het uw zenuwstelsel en inwendige organen beschadigen als u het drinkt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Desinfecterende Alcohol Gel ...

Alcoholische dranken zijn kankerverwekkend voor de mens. (Groep 1) (IARC). Voor ethanol: foetaal alcohol syndroom is de naam gegeven aan een verzameling van karakteristieke afwijkingen die zijn vastgesteld in zuigelingen en kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap alcohol dronk.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PDF Free Download

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 03-04-2020 Versie: 1.0 pag. 5 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad TASKI Jontec Forward free F4h Alkoxylated alcohol 111905-53-4 [4] Acute tox. 4 (H302) Oogirrit. 2 (H319) Aquat. chron. 3 (H412)

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatieblad voor Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer Tork Alcohol Foam voor Handdesinfectie. Pagina 2 van 11 Netherlands (Dutch) RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Probeer nooit om vloeibare of andere stoffen via de mond van een bewusteloze persoon toe te dienen.

RS CLP/GHS revision date 01/02/19 NLCP0039 v1.6 RS 227 ...

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier RS Components SAS Rue Norman King CS40453 60031 Beauvais Cedex France +31 (0) 23 51 66 555 [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen +31 10 713 8195 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof ...

Veiligheidsinformatieblad

Alcohol, C12-C15, ethoxylated Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad.

ALCOHOL PODIOR 80% Veiligheidsinformatieblad (Bitrex ...

ALCOHOL PODIOR 80% (Bitrex denaturatie) Veiligheidsinformatieblad volgens verordening 1907/2006/EG Belgie (NL) - Version 1.0 1/7 Datum van uitgifte 13-september 2012 1. ... Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16 .

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe Duitsland Telefoon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: [email protected] Website: www.carlroth.de Bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is:

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatieblad voor Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer Tork Alcohol Foam voor Handdesinfectie. Pagina 3 van 10 Belgium (Dutch) RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijd open vuur, hete voorwerpen, vonken en andere ontstekingsbronnen.

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatieblad voor Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie. Pagina 2 van 9 Netherlands (Dutch) 5.1. Blusmiddelen Blussen met een waternevel, poeder, kooldioxide of alcoholbestendig schuim. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr ...

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 neodisher MA Bladzijde 4(10) Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof Stofvorming en stofaccumulatie vermijden. In goed gesloten verpakking bewaren. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geadviseerde opslagtemperatur

Veiligheidsinformatieblad

Alcohol, C12-C15, ethoxylated Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad.

Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU ...

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant/leverancier: Caldic Nederland B.V. Westerlaan 1, 3016 CK Rotterdam/Tel. +31 10 4136420 · Inlichtingengevende sector: [email protected] [email protected] · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +32(0)14 584 545 - Brandweer informatiecentrum gevaarlijke stoffen ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved