vergunning goedkeuring voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel

Invulinstructie Uitbreiding vergunning - Findinet- vergunning goedkeuring voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel ,Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning . Versie 1.1 Invulinstructie Uitbreiding vergunning 2 Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens ... Ook kunt u een PDF-exemplaar van het formulier genereren door middel van de knop .Bedrijventerrein 't Lochter 2013Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m 1. 5.3 Nadere eisen. Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op de landschappelijke inpassing nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamhedenConsultes | Milieu- & Preventiepartner

Apr 04, 2014·Besluit van 4 april 2014 van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijk vergunningenbeleid publicatie B.S. 15 mei 2014. Dit besluit vormt een juridisch kader voor het omgevingsloket voor het digitaal indienen van bouw- en andere vergunningen.

BUtgb - UBAtc

De aanvrager doet door het indienen van deze aanvraag onvoorwaardelijk afstand van zijn auteursrechten m.b.t. de eventuele bijdragen die geleverd zouden worden aan de BUtgb documentatie in het algemeen en de technische goedkeuring waarvoor de aanvraag wordt ingediend in het bijzonder en draagt deze en de exploitatierechten over aan de BUtgb vzw.

EU-Richtlijn THMPD Van medicinale planten en natuurlijke ...

4. De vergunning slechts in het geval van kleine klachten. De traditionele natuurlijke remedies zijn alleen goedgekeurd als ze zijn geregistreerd voor de behandeling van kleine klachten. We hebben dus, als voorbeeld, een product gemaakt van verschillende kruiden die kunnen helpen in het geval van kanker, zal in het algemeen niet toegestaan.

EUR-Lex - 32004R0726 - EN - EUR-Lex

Op verzoek van de bevoegde instantie van een lidstaat of van het bureau stelt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zijn technische deskundigheid beschikbaar om de uitvoering te vergemakkelijken van de analysemethode voor de detectie van residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik door het communautaire ...

BIJLAGE 2. Zoneringsplichtige inrichtingen Wet ...

Inrichtingen: a. voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire nonferrometalen met een capaciteit ten aanzien daarvan van kg per jaar of meer; b. waar een of meer warmband- of koudwalsen aanwezig zijn voor het tot platen omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waarbij de dikte van het ...

STAATSCOURANT Nr. 16122 - Brabant

o op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) een vergunning te verlenen voor de nieuwbouw van een productiegebouw; o op grond van artikel 2.1 eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) een vergunning te verlenen voor de afwijking van het plan;

EU-Richtlijn THMPD Van medicinale planten en natuurlijke ...

4. De vergunning slechts in het geval van kleine klachten. De traditionele natuurlijke remedies zijn alleen goedgekeurd als ze zijn geregistreerd voor de behandeling van kleine klachten. We hebben dus, als voorbeeld, een product gemaakt van verschillende kruiden die kunnen helpen in het geval van kanker, zal in het algemeen niet toegestaan.

Staatsblad 2020, 150 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Apr 08, 2020·Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) ... wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland. ... te vervaardigen;

Kamerstuk 32454, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële ...

Voor de Vreemdelingenwet 2000 en het Soeverein Besluit van 12 december 1813 werd de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen uitgesteld, gelet op de aard van de beschikkingen op het gebied van het vreemdelingenrecht, de omstandigheden waaronder deze worden genomen en de wettelijke systematiek (kamerstuk 29 934, nr. 20).

Staatsblad 2020, 150 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Apr 08, 2020·Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) ... wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland. ... te vervaardigen;

Welke vergunningen horen bij jouw activiteit? - Xerius

Je vergunning hangt af van je activiteit. Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Ga je bijvoorbeeld met voeding aan de slag, dan zal je niet kunnen ontsnappen aan een eetwarenvergunning.

Kamerstuk 32454, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële ...

Voor de Vreemdelingenwet 2000 en het Soeverein Besluit van 12 december 1813 werd de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen uitgesteld, gelet op de aard van de beschikkingen op het gebied van het vreemdelingenrecht, de omstandigheden waaronder deze worden genomen en de wettelijke systematiek (kamerstuk 29 934, nr. 20).

2141 Ontwerp toelichtingsnota 130515

om de reden tot onthouding van goedkeuring toe te lichten en de procedure voor een aangepast RUP op te starten. 1.2. Probleemstelling Binnen de bestaande bedrijfsgebouwen van BVBA Lauwyck G. is geen ruimte meer om de noodzakelijke activiteiten uit te voeren. Om aan de recente belangrijke opdrachten voor het vervaardigen van houten en PVC interieur-

EUR-Lex - 32004R0726 - EN - EUR-Lex

Op verzoek van de bevoegde instantie van een lidstaat of van het bureau stelt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zijn technische deskundigheid beschikbaar om de uitvoering te vergemakkelijken van de analysemethode voor de detectie van residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik door het communautaire ...

EUR-Lex - 32004R0726 - NL

Indien de Commissie overeenkomstig artikel 122 van Richtlijn 2001/83/EG in kennis wordt gesteld van ernstige meningsverschillen tussen lidstaten over de vraag of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik dan wel een in de Gemeenschap gevestigde fabrikant of importeur aan de in lid 1 ...

WONING, Voorbeeldbestek van een woning 05

Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen ... de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van : de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater. 05.00.55 : ... afvoer door middel van vloeistofdichte leidingen : op het riool.

Projectvoorbereiding - Overheid nieuwbouw | Alphaplan

Na goedkeuring van de splitsingstekening door de notaris en de opdrachtgever wordt de tekening naar het Kadaster verzonden voor het toekennen van de zogenaamde complexaanduiding. Het vervaardigen van een splitsingstekening is een specialisme omdat het een juridische tekening is die aan bepaalde, door de wet gestelde, eisen dient te voldoen.

LANDSVERORDENING regelende het toezicht op het trustwezen

Een op grond van het eerste lid op te leggen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vijfde categorie, bedoeld in artikel 1:54, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, of, indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de kredietinstelling in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarin de ...

Kernenergiewet (tekst geldig vanaf 01-01-2013)

2. Onverminderd het eerste lid kan een vergunning voor het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, worden geweigerd, indien de in de aanvraag beschreven techniek voor het vrijmaken van kernenergie, het vervaardigen, bewerken of verwerken van splijtstoffen dan wel het opslaan van

Aanvragen van een vergunning | Customs Knowledge

Het verkrijgen van een vergunning vergt de nodige tijd. De inspecteur zal een initieel onderzoek gaan instellen om te beoordelen of uw bedrijf aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de gevraagde vergunning voldoet. Voor bepaalde vergunningen zult u zekerheid moeten stellen. Wanneer u de AEO-vergunning hebt, wordt deze zekerheid vaak ...

BIJLAGE 2. Zoneringsplichtige inrichtingen Wet ...

Inrichtingen: a. voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire nonferrometalen met een capaciteit ten aanzien daarvan van kg per jaar of meer; b. waar een of meer warmband- of koudwalsen aanwezig zijn voor het tot platen omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waarbij de dikte van het ...

Staatsblad 2012, 558 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 wordt een rapport met de onderbouwing van de gevolgen voor de luchtkwaliteit gevoegd, indien sprake is van een inrichting als bedoeld in categorie 11.1, onderdeel b, van onderdeel C, van bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht, voor zover het een inrichting betreft voor het vervaardigen van ...

ProjectMER-verslag Goedkeuring milieueffectrapport

Het bedrijf overweegt om een nieuwe smeltoven bij te bouwen voor het smelten van metaalhoudend afval en het uitvoeren van proeven. Hij zou een productiecapaciteit van 50 000 ton per jaar hebben en uitgerust worden met een nieuwe vorm van energie-inbreng door middel van een plasmabrander.

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Wm-vergunning voor een inrichting bestemd voor het op- en overslaan van afvalstoffen, grond, zanderige materialen en het breken van steenachtige afvalstoffen en glas, het reinigen en immobiliseren van minerale afvalstoffen, het produceren van betonmortel en het vervaardigen van cementgebonden producten, te wijzigen (artikel 8.24 Wm).

Copyright ©AoGrand All rights reserved